okładka
De Securitate et Defensione

O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 2(3) 2017

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.ARTYKUŁY


Denis Irosznikow
Исследование безопасности как правовой категории [Badania nad bezpieczeństwem jako kategorią prawną]

Anton Wasiliew

К вопросу о рецепции права в российской консервативной правовой идеологии [Kwestia recepcji prawa w rosyjskiej konserwatywnej ideologii prawnej]

Łukasz Bartosik
Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki – ujęcie oryginalistyczne

Oleksandr Bezruk
Мобильность как фактор глобальной безопасности [Mobilność jak czynnik globalnego bezpieczeństwa]

Damian Jarnicki

Przewartościowania i adaptacje. Epilog nordyckiej bezaliansowości?

Miroława Kanar
Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w Polsce – zmiany na przestrzeni lat 2002-2014 

Izabela Niczyporuk-Chudecka 
Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w ramach stanu wojennego – historia i współczesność 

Piotr Nowak
"Ład Postlizboński" w Europie 

Aleksander Ksawery Olech
Przemyt marihuany jako źródło patologii oraz zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego w Polsce  

Maks Ratnikow
Влияние энергетических факторов на формирование внешней политики США [Wpływ czynników energetycznych na kształtowanie polityki zagranicznej USA]

Daniel Smaga
Specyfika zadań Straży Granicznej i Służby Celnej jako organów zwalczających terroryzm

Jakub Siemiątkowski
Obronność Polski w myśli środowisk republikańskich w świetle publicystyki pism "Rzeczy Wspólne" i "Nowa Konfederacja"

Adrian Szydlik 
Karnoprawny aspekt przestępstw przeciwko obronności i bezpieczeństwu

Timur Andrijewski
The purposes of the Russian-Ukrainian hybrid war [Cele rosyjsko-ukraińskiej wojny hybrydowej]