Redakcja informuje, iż w celu przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship” wprowadzono odpowiednie procedury związane z przeciwdziałaniem tym, zjawiskom, ponieważ są one przejawem nierzetelności naukowej.
Wszelkie wykryte przypadki są dokumentowane, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązującej w nauce.
Będą one skutkowały powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)

Ze zjawiskiem "Ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy istotny wkład w powstanie artykułu wnosi, ktoś bez ujawniania swojego udziału jako jeden z autorów lub autor nie wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.
"Guest authorship" ("honorary authorship") występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem artykułu.

Aby przeciwdziałać powyższym zjawiskom Redkacja wymaga od autorów:
a. podania afiliacji,
b. wskazania wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w tym ukazania kto jest autorem koncepcji, założeń, metod,
protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji,
c. ujawnienia informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji, w tym wskazania źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).