Tekst artykułu powinien być zapisany w programie MS Word w formacie *.doc *.docx, możliwym do dokonania edycji.

P
rzesłany artykuł powinien być kompletny, tzn. posiadać:
 • informacje o autorze/note o autorze – stopień/tytuł naukowy, nazwę uczelni (jednostki) i wydziału (instytutu), zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy oraz numer telefonu i adres do korespondencji, numer ORCID.
 • tytuł oraz jego tłumaczenie w języku angielskim.
 • streszczenie – w języku polskim i języku angielskim – do 1 000 znaków; powinno w sposób syntetyczny wskazywać cele, hipotezy, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki.
 • do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim;
 • tekst należy podzielić na części: wprowadzenie, tekst właściwy, podsumowanie,tekst można wyodrębnić nienumerowanymi śródtytułami;
 • bibliografię, w której zamieszczone są jedynie pozycje wykorzystane w artykule (powinna zawierać tylko te pozycje, które były wykorzystane w artykule), należy ją sporządzić zgodnie z formatem Chicago - De_Securitate_Instrukcja Chicago style
 • czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,3; tekst wyjustowany;
 • marginesy standardowe – 2,5 cm;
 • należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane; czcionka Times New Roman; wielkość 10 punktów; interlinia 1; tekst wyjustowany; odwołując się do źródeł internetowych należy podać w nawiasie datę dostępu (11.04.2015); należy usunąć hiperłącza; stosujemy skróty łacińskie: op.cit.(dzieło cytowane), vide (zobacz), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), eidem (ci sami), passim (w różnych miejscach);
 • cytaty należy rozpocząć i zakończyć cudzysłowem, a ich źródło wskazać w przypisie;
 • tabele, schematy, rysunki, wykresy powinny być kolejno numerowane i odpowiednio nazwane, konieczne jest podanie ich źródła.

Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w szablonie artykułu