1. Artykuł musi spełniać wymogi techniczne i edytorskie redakcji.
  2. Następnie jest oceniany pod względem wartości merytorycznej przez redaktora. Musi również wpisywać się w profil czasopisma.
  3. W przypadku artykułów w języku obcym (angielski, rosyjski) przed przystąpieniem do recenzji zewnętrznej rekomendacji udziela redaktor językowy (native speaker lub osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie).
  4. W przypadku uchybień językowych artykułów w języku polskim, korektę i sugestię poprawek dokonuje redaktor języka polskiego.
  5. Po uwzględnieniu poprawek językowych artykuł jest przekazywany do dwóch recenzentów zewnętrznych z listy umieszczonej na stronie, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Procedura recenzji odbywa się z zachowaniem zasady anonimowości autora i recenzentów (double-blind review proces). W przypadku artykułów napisanych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora.
  6. Recenzje mają formę pisemną i kończą się dopuszczeniem bądź odrzuceniem publikacji. Artykuły wymagające poprawek są przesyłane autorom do korekty wraz z uwagami recenzentów. W przypadku jednej lub dwóch recenzji negatywnych, artykuł nie jest dopuszczony do publikacji. Recenzje są archiwizowane przez Wydawcę
  7. Lista recenzentów współpracujących podana jest na stronie internetowej „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”.

    formularz recenzji