W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz przeglądowe, recenzje, polemiki i sprawozdania z konferencji naukowych.
Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w czasopiśmie wymogami edytorskimi.

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty, a zgłoszenie artykuł do czasopisma jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że nadesłany tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.


Czasopismo działa na zasadzie wolnego dostępu (Open Access)
Opublikowane teksty dostępne są w licencji Creative Commons - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska - licencja zezwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.


Redakcja pragnie również zwrócić uwagę, że zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship”, będące przejawem nierzetelności naukowej, będą demaskowane, a instytucje którymi autorzy się afiljują, powiadamiane o takich praktykach.

Artykuł powinien liczyć od 20.000 do 40.000 znaków (bez streszczenia oraz wykazu bibliograficznego); dłuższe artykuły mogą być uwzgędnione po uprzedniej akceptacji Redakcji
recenzja − do 15.000 znaków; sprawozdanie do 10.000 znaków.

Autorzy w terminie miesiąca od wpłynięcia tekstu są informowani o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na niedostosowanie się do wymagań technicznych. Szczegółowe wytyczne zawarte są w szablonie artykułu.

Redakcja czasopisma “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństtwie i Obronności", kierując się zasadami przyjętymi przez COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, stosuje się do zasad etyki publikacji naukowych, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków kolegium redakcyjnego.

Za treści prezentowane w artykułach odpowiedzialność ponoszą autorzy.

Propozycje tekstów, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami (w przypadu artykułów wieloautorskich)
prosimy przysyłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


De_Securitate_oświadczenie.docx
De_Securitate_szablon_artykulu.docx