W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz przeglądowe, recenzje, polemiki i sprawozdania z konferencji naukowych.
Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w czasopiśmie wymogami edytorskimi.

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty, a zgłoszenie artykuł do czasopisma jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że nadesłany tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.


Czasopismo działa na zasadzie wolnego dostępu (Open Access)
Czasopismo wykorzystuje system OJS, dzięki czemu dostęp do niego jest bezpłatny od razu po publikacji.

Opublikowane teksty dostępne są w licencji Creative Commons - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska - licencja zezwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.


Artykuł powinien liczyć od 20.000 do 40.000 znaków (wraz ze streszczeniem oraz wykazem bibliograficznym); dłuższe artykuły mogą być uwzgędnione po uprzedniej akceptacji Redakcji
recenzja − do 15.000 znaków; sprawozdanie do 10.000 znaków.

Autorzy w terminie miesiąca od wpłynięcia tekstu są informowani o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na niedostosowanie się do wymagań technicznych. Szczegółowe wytyczne zawarte są w szablonie artykułu.

Redakcja czasopisma “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństtwie i Obronności", kierując się zasadami przyjętymi przez COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, stosuje się do zasad etyki publikacji naukowych, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków kolegium redakcyjnego.

Za treści prezentowane w artykułach odpowiedzialność ponoszą autorzy.

Propozycje tekstów, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami (w przypadu artykułów wieloautorskich)
prosimy wprowadzić do systemu:
https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/desecuritate/about/submissions 


De_Securitate_oświadczenie.docx


Szczegółowe wymogi techniczneTekst artykułu powinien być zapisany w programie MS Word w formacie *.doc *.docx, możliwym do dokonania edycji.

Przesłany artykuł powinien być kompletny, tzn. posiadać:
informacje o autorze/note o autorze – stopień/tytuł naukowy, nazwę uczelni (jednostki) i wydziału (instytutu), zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy oraz numer telefonu i adres do korespondencji, numer ORCID.
tytuł oraz jego tłumaczenie w języku angielskim.
streszczenie – w języku polskim i języku angielskim – do 1 000 znaków; powinno w sposób syntetyczny wskazywać cele, hipotezy, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki.
do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim;
tekst należy podzielić na części: wprowadzenie, tekst właściwy, podsumowanie,tekst można wyodrębnić nienumerowanymi śródtytułami;
bibliografię, w której zamieszczone są jedynie pozycje wykorzystane w artykule (powinna zawierać tylko te pozycje, które były wykorzystane w artykule), należy ją sporządzić zgodnie z formatem Chicago - De_Securitate_Instrukcja Chicago style
czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,3; tekst wyjustowany;
marginesy standardowe – 2,5 cm;
należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane; czcionka Times New Roman; wielkość 10 punktów; interlinia 1; tekst wyjustowany; odwołując się do źródeł internetowych należy podać w nawiasie datę dostępu (11.04.2015); należy usunąć hiperłącza; stosujemy skróty łacińskie: op.cit.(dzieło cytowane), vide (zobacz), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), eidem (ci sami), passim (w różnych miejscach);
cytaty należy rozpocząć i zakończyć cudzysłowem, a ich źródło wskazać w przypisie;
tabele, schematy, rysunki, wykresy powinny być kolejno numerowane i odpowiednio nazwane, konieczne jest podanie ich źródła.
Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w szablonie artykułu De_Securitate_szablon_artykulu.docx