W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz przeglądowe, recenzje, polemiki i sprawozdania z konferencji naukowych.
Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w czasopiśmie wymogami edytorskimi.

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty, a zgłoszenie artykuł do czasopisma jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że nadesłany tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.


Czasopismo działa na zasadzie wolnego dostępu (Open Access)
Opublikowane teksty dostępne są w licencji Creative Commons - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska - licencja zezwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.


Redakcja pragnie również zwrócić uwagę, że zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship”, będące przejawem nierzetelności naukowej, będą demaskowane, a instytucje którymi autorzy się afiljują, powiadamiane o takich praktykach.

Artykuł powinien liczyć od 20.000 do 40.000 znaków (bez streszczenia oraz wykazu bibliograficznego); dłuższe artykuły mogą być uwzgędnione po uprzedniej akceptacji Redakcji
recenzja − do 15.000 znaków; sprawozdanie do 10.000 znaków.

Autorzy w terminie miesiąca od wpłynięcia tekstu są informowani o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na niedostosowanie się do wymagań technicznych. Szczegółowe wytyczne zawarte są w szablonie artykułu.

Redakcja czasopisma “De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństtwie i Obronności", kierując się zasadami przyjętymi przez COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, stosuje się do zasad etyki publikacji naukowych, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków kolegium redakcyjnego.

Za treści prezentowane w artykułach odpowiedzialność ponoszą autorzy.

Propozycje tekstów, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami (w przypadu artykułów wieloautorskich)
prosimy przysyłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


De_Securitate_oświadczenie.docx

Szczegółowe wymogi techniczneTekst artykułu powinien być zapisany w programie MS Word w formacie *.doc *.docx, możliwym do dokonania edycji.

Przesłany artykuł powinien być kompletny, tzn. posiadać:
informacje o autorze/note o autorze – stopień/tytuł naukowy, nazwę uczelni (jednostki) i wydziału (instytutu), zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy oraz numer telefonu i adres do korespondencji, numer ORCID.
tytuł oraz jego tłumaczenie w języku angielskim.
streszczenie – w języku polskim i języku angielskim – do 1 000 znaków; powinno w sposób syntetyczny wskazywać cele, hipotezy, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki.
do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim;
tekst należy podzielić na części: wprowadzenie, tekst właściwy, podsumowanie,tekst można wyodrębnić nienumerowanymi śródtytułami;
bibliografię, w której zamieszczone są jedynie pozycje wykorzystane w artykule (powinna zawierać tylko te pozycje, które były wykorzystane w artykule), należy ją sporządzić zgodnie z formatem Chicago - De_Securitate_Instrukcja Chicago style
czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,3; tekst wyjustowany;
marginesy standardowe – 2,5 cm;
należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane; czcionka Times New Roman; wielkość 10 punktów; interlinia 1; tekst wyjustowany; odwołując się do źródeł internetowych należy podać w nawiasie datę dostępu (11.04.2015); należy usunąć hiperłącza; stosujemy skróty łacińskie: op.cit.(dzieło cytowane), vide (zobacz), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), eidem (ci sami), passim (w różnych miejscach);
cytaty należy rozpocząć i zakończyć cudzysłowem, a ich źródło wskazać w przypisie;
tabele, schematy, rysunki, wykresy powinny być kolejno numerowane i odpowiednio nazwane, konieczne jest podanie ich źródła.
Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w szablonie artykułu
De_Securitate_szablon_artykulu.docx